Research Group of Prof. Dr. M. Griebel
Institute for Numerical Simulation
maximize

Praktikum im Wintersemster 2017

P2E1 / P4E1 Partikelmethoden und gitterlose Diskretisierung

Dr. J. Hamaekers

Assistenten: J. Bulin, J. Barker

Kursbeschreibung

Übungsblätter